Organization

Organization Committee

Conference General Chairs: 

• Juanzi LI, Tsinghua University

• Ming ZHOU, Microsoft Institute Asia

Program Committee Chairs:

• Guilin QI, SouthEast University

• Ni LAO, Carnegie Mellon University

Tutorial Chairs:

• Bing QING, Harbin Institute of Technology

• Haofen WANG, East China University of Science and Technology

Industry Forum Chairs:

• Jun YANG, Microsoft Institute Asia

• Dianxia XIE, Haizhi Inteligence

Evaluation Chairs:

Zhichun WANG, Beijing Normal University

• Yanghua XIAO, Fudan University

Poster/Demo Chairs:

• Huajun CHEN, Zhejiang University

• Kang Liu, Automation Institute,China Academy of Science

Local Chairs:

• Yajun DU, Xihua University

Sponsorship Chairs:

• Tong RUAN, East China University of Science and Technology

Publication Chairs:

• Xiaowang ZHANG, Tianjin University

• Jianfeng DU, Guangdong University of Foreign Studies

Publicity Chairs:

Zhiyuan LIU, Tsinghua University

• Tieyun QIAN, Wuhan University

Area Chairs :

Gong CHENG, Nanjing University

Jianfeng DU, Guangdong University of Foreign Studies

Yansong FENG, Peking University

Yu HONG, Suzhou University

Zhiyuan LIU, Tsinghua University

Gerard de Melo, Tsinghua University

Yao MENG, Fujitsu

Jeff Pan, Aberdeen University

Guilin QI, Southeast University

Bin QIN, Harbin Institute of Technology

Xipeng QIU, Fudan University

Quan WANG, • China Academy of Science

Xin WANG, Tianjin University

Gang WU, Northeastern University